Skriva sig till lärande – STL

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som binder ihop det språkutvecklande arbetet i skolan tillsammans med en genomtänkt och strukturerad användning av digitala verktyg som då fungerar som en hävstång för lärande. STL bygger också på ett kontinuerligt kollaborativt lärande mellan elever där den digitala tekniken bland annat används för att facilitera den formativa återkopplingen. Den här kombinationen av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger.

STL-modellen kan användas för samtliga åldrar och i samtliga ämnen där skrivande ingår. Dock är STL inte primärt en modell för att explicit lära sig skriva utan att utveckla elevernas förmågor i skolämnena med hjälp av skrivande.

Nedan kan du hitta mer information om STL, t.ex. den forskning som STL grundar sig på, STL-cirkelns olika delas samt hur den utbildning som AV-Media anordnar ser ut.

På vetenskaplig grund

STL modellen bygger på välkända beforskade framgångsfaktorer för lärande

STL är ingen ny modell utan i STL-modellen har man hittat ett sätt att förena olika beforskade framgångsfaktorer för lärande och att använda digital teknik som hävstång för att förstärka dessa faktorer. För att ta några exempel hittar vi bland annat John Hattie gällande återkoppling och Dylan Wiliams fem nyckelstrategier  för formativ bedömning. Vi hittar Pauline Gibbons teorier om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik och självklart James Nottingham och hans Utmanande undervisning

Även STL-modellen i sig är beforskad. I studier av Annika Agelii Genlott och Åke Grönlund kunde man visa förbättrade elevresultat på nationella prov hos elever som undervisats enligt STL. En intressant iakttagelse från denna studie var att de elever som hade tillgång till digital verktyg men där den inte användes enligt en gemensam och genomtänkt struktur så försämrades elevernas resultat. Ett annat viktigt resultat från studien var att pojkars resultat gynnades av modellen.

Forskningsstudie: Improving literacy skills through learning reading by writing

Språkutvecklande arbetssätt

STL-cirkeln utgår från genrepedagogiken men med de viktiga tillägget att skrivandet och återkopplingen sker digitalt. STL-cirkelns alla delar behöver vara med i arbetet.

Lgr 11  är en självklar utgångspunkt för all undervisning. Betoningen i Skriva sig till lärande ligger i lärande. Det är inte primärt en modell för att explicit lära sig skriva utan syftar till att utveckla elevernas förmågor i skolämnena med hjälp av skrivande. Målen presenteras för eleverna så att de vet vad de ska lära sig.

Inspiration och kunskap ger en gemenskap grund kring faktainnehållet i arbetsområdet och det gör att det kommer att vara lättare för eleverna att komma igång i sitt skrivande. Här skapas förståelse för ämnesspecifika begrepp.

Texttyper och skrivstrategier där man arbetar med genrepedagogik och olika texttypers sammansättning och uppbyggnad. Tillsammans skriver man exempeltexter och eleverna erbjuds olika stödstrukturer såsom checklistor, matriser eller skrivmallar.

Skrivprocessen – elever delar digitala dokument med varandra, samarbetar, skriver utkast och återkopplar digitalt till varandra i realtid. Skrivandet sker i par eller enskilt. Eleverna skriver ett utkast på sin text som de sedan kommer att få återkoppling på.

Formativ bedömning och återkoppling elev till elev samt lärare till elev, samt slutlig publicering på digitala sajter för flera mottagare. Återkopplingen sker digitalt och sker utifrån målen och eleverna har ofta någon stödstruktur som t.ex. checklistor eller början-meningar till hjälp.

Bedömning – Slutlig bedömning av elevers lärande via analys av lärare. Lärare bedömer både den enskilda eleven men också gruppens prestation utifrån målet för att kunna planera nya arbetsområden.

Digitalt skrivande

STL är ett sätt att använda de digitala verktygen i skolan på ett strukturerat sätt så att de kan bli en hävstång för lärande.

Den digitala tekniken används för skrivandet av texter. Även återkopplingen mellan elever och mellan lärare och elever sker digitalt. Fördelarna är många och tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger kan alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, delta i samarbeten med sina klasskamrater.

Att införa digitala enheter och digitala verktyg utan en väl implementerad pedagogisk modell riskerar att försämra elevers resultat under en period och då särskilt pojkars resultat. STL erbjuder en tydlig struktur för arbetet som gynnar pojkar och inte bara förhindrar det tapp i kunskaper som kan inträffa utan verkar också kunna minska glappet mellan pojkar och flickor.

I och med digitala arbetssätt underlättas också möjligheterna att arbeta med andra uttrycksformer som bild, ljud och film.

Under sidan IKT-för nya svenskar finns många tips på digitala resurser som kan användas inom STL. Även under digitalt berättande hittar du tips på digital arbetssätt.

Digitalt berättande

Utbildning läsår 2022/2023

AV-media erbjuder kommunerna i Kalmar län tillgång till utbildning i STL under läsår 2022/2023. Vi skräddarsyr efter era behov.

SKR har sedan 2016 bedrivit utbildning i STL och upplägget har visat sig leda till hållbar utveckling av undervisningen. Under läsåret 2020/2021 har AV-Media Kalmar län genomfört handledarutbildning i STL tillsammans med SKR. Det är ca 30 lärare i länet som deltagit och som efter avslutad utbildning skulle kunna verka som handledare till kollegor. AV-media planerar för en fortsättning av STL-utbildningen under läsåret 2021/2022 och kommer att i möjligaste mån försöka skräddarsy ett upplägg efter de behov som finns i kommunerna.

Upplägget är baserat på tankarna från Helen Timperleys bok “Det professionella lärandets inneboende kraft” och utgår från ett kollegialt lärande.

Arbetet utgår från undervisningen som bedrivs i klassrummet och dokumenteras av lärarna. Dokumentationen presenteras i analysmallar som delas digitalt mellan deltagarna och varje deltagare har två “kritiska vänner” som går in och formativt återkopplar på ens analys. Den första delen av analysmallen består av STL-cirkelns olika delar. De sista två delarna i analysmallen går ut på att analysera sin undervisning och reflektera kring hur lektionen/lektionsserien fungerade samt sätta nya mål för sin undervisning.

Modellen ger ett fundament för lärarens planering som blir mer tillgänglig för eleverna då mål, instruktioner och återkoppling blir tydliga. STL har visats sig ge hållbara förändringar av lärares praktik och lärare som använder sig av STL vittnar om att modellen fungerar som stöd i planering av även annan undervisning som inte är direkt inriktande på arbete med text.

Läs mer om AV-Medias upplägg för STL-kurs läsår 2021/2022

Skolverket – Om Timperleys modell

Helen Timperleys – Professionellt lärande